Taastav õigus on lähenemine konfliktidele ja õigusrikkumistele, mis võimaldab tekkinud kahju heastada.

 • Koolikeskkond (näiteks õpilaste endi, õpetaja ja õpilase ning õpetaja ja lapsevanema vahelised konfliktid);

 • töökeskkond;

 • pere (lapsevanema ja lapse, vanavanemate, suguvõsa vahelised konfliktid);

 • kogukond (naabrite vahelised tülid/vaidlused jm).

Taastav õigus sobib ka selleks, et arutada ennetavalt, kuidas inimesed end teatud olukordades tunnevad, milliseid kokkuleppeid ühiselt seada, miks ja kuidas teatud piirangutest kinni pidada jne.

Taastava õiguse kohtumisel arutletakse:

 • Mis juhtus?

 • Millised olid mõtted ja tunded juhtunu ajal?

 • Millised on olnud mõtted pärast juhtunut?

 • Kuidas mõjutas juhtum Sind ja teisi?

 • Kuidas juhtunut heastada? Mida läheb vaja, et edasi liikuda ja vahejuhtum ei korduks?

Miks kasutada taastavat õigust?

 • Taastaval õigusel on suurem mõju, kui seda rakendatakse nii laialt kui võimalik – mida rohkem inimesi tunneb taastava õiguse põhimõtteid ja oskab neid elus rakendada, seda turvalisem on kogukonnal.

 • Taastav õigus aitab kaasa ohvrikogemusest taastumisele.

 • Taastav õigus aitab õigusrikkujal taas ühiskonnas toimima õppida

 • Taastav õigus vähendab korduvaid õigusrikkumisi.

Mis on taastava õiguse rakendamise eelduseks?

 • Kõik osapooled osalevad vabatahtlikult.

 • Juhtumi toimepannud inimene tunnistab oma tegu.

 • Kõigi osapoolte turvalisus on tagatud.

 • Vajadusel kaasatakse toetavaid inimesi (tugiisikuid).

 • Ühise kohtumise lõpus jõutakse kõiki inimesi rahuldava kokkuleppeni, kuidas tehtut heastada.

 • Vahendus

Tavaliselt kahe inimese vaheline konflikt, mille lahendamisse kaasatakse kolmas neutraalne inimene.

 • Taastatav nõupidamine

Kaasatakse rohkem osapooli, näiteks inimesed, keda vahejuhtum on mõjutanud, aga ka need, kes saavad kaasa aidata juhtumi lahendamisele või sellele, et see edaspidi ei korduks.

 • Ennetav ring

Seda meetodit rakendatakse konflikti või olukorra puhul, kus vahejuhtumist mõjutatud inimesi on palju. Ringi korraldatakse vahel ka ennetavalt, et arutada olukorra mõjusid ning lasta osapooltel väljendada mõtteid ja tundeid.

 

Inimene saab konfliktivahendusse pöörduda ise, kuid sinna võib teda suunata ka spetsialist, kes juhtumiga tegeleb, näiteks lastekaitsetöötaja, politseinik, prokurör, tugispetsialist jne. Suunaja tutvustab osapooltele, mida tähendab vahendamine, ning küsib selleks nõusolekut. Seejärel täidab ta suunamisankeedi ja nõusolekulehe, mis edastatakse sotsiaalkindlustusametisse.

Kohtumisi eri osapoolte vahel viivad läbi kaks vahendajat. Vahendajad võtavad osapooltega ühendust, leppides kokku kohtumisaja. Seejärel kohtutakse kõigi osapooltega eraldi. Räägitakse juhtunust, mis mõtteid ja tundeid see tekitas ning kuidas see mõjutas osapooli. Vaadatakse ka tulevikku – mida on vaja, et tegu heastada ja tulevikus sarnast tegu vältida. Seejärel lepitakse kokku ühine kohtumine, kus arutatakse läbi samad küsimused. Sõlmitud kokkulepe saadetakse ka suunajale koos lühikese tagasisidega.

Taastav õigus
KRIMINAALÕIGUS TAASTAV ÕIGUS
Millist seadust rikuti? Mis juhtus?
Kes rikkus? Kes on süüdi? Keda see mõjutas?
Milline on karistus? Mida on vaja, et edasi liikuda?

 

KKriminaalõiguse puhul võtab riik justkui rikkumise osapooltelt ära – kannatanul puudub võimalus esitada küsimusi või öelda, mida ta juhtunu heastamiseks vajab. Taastav õigus annab kannatada saanud inimesele hääle, võimaluse jagada mõtteid, tundeid ja vajadusi ning esitada juhtunu tõttu tekkinud küsimusi.

 

Taastava õiguse teenusele saad pöörduda ise, saates e-kirja aadressile [email protected] Oluline on kõigi osapoolte valmisolek vabatahtlikult protsessis osaleda. Taastava õiguse konfliktivahendajate roll ei ole motiveerida inimesi protsessis osalema. Igal poolel on võimalik mistahes hetkel protsessis osalemisest loobuda.

Teenusele saab sind suunata ka politseinik, koolitöötaja, noorsootöötaja, kohaliku omavalitsuse töötaja, prokurör või mõni teine spetsialist. Ka siis saab teenuse kohta infot küsida e-kirja või registreerimisvormi kaudu. Suunaja peab sulle ja teistele konflikti osapooltele tutvustama, mida tähendab konflikti vahendamine taastava õiguse põhimõttel, ja küsima suunamiseks osapoolte nõusolekut.

Suunamine aruteluringi | 460.5 KB | docx

Suunamine konfliktivahendamisele | 460.42 KB | docx

Täpsemat infot annab taastava õiguse teenuse juht

Annegrete Johanson

[email protected]