Psühhosotsiaalne kriisiabi on INIMLIK, TOETAV ja PRAKTILINE abi kaasinimestele kriisiolukorras või selle järel. See seisneb paljudes erinevates tegevustes, mis toetavad inimene heaolu- ja turvatunnet ning ratsionaalset otsustamist ja käitumist.

Psühhosotsiaalne kriisiabi võimaldab ennetada kahjulikke tagajärgi sotsiaalsetele suhetele, tervisele ning igapäevasele toimetulekule. Õigeaegsel ja kättesaadaval psühhosotsiaalsel toetusel on oluline roll posttraumaatilise stressihäire ja sellega seotud vaevuste ennetamisel ja leevendamisel.

Eriolukorra vältel aitavad psühhosotsiaalse kriisiabi tegevused kaasa elanikkonna psühhosotsiaalsele hakkamasaamisele ja kohanemisele ning esmareageerijate töövõime säilimisele ja läbipõlemise vältimisele.

Eriolukorra kestel seisneb elanikkonnale suunatud kriisiabi muuhulgas järgnevas:

 • Adekvaatse ja ajakohase info ning selgete käitumisjuhiste andmine
 • Baasvajaduste rahuldamise tagamine ja toetamine
 • Inimeste igapäevase toimetuleku toetamine
 • Turvaliste valikute toetamine, lootuse andmine
 • Psühholoogilise esmaabi laia kättesaadavuse tagamine

Kriitilise tähtsusega on kriisist puudutatud inimeste (otseste ja kaudsete ohvrite) abistajate toetamine, mis seisneb järgnevas:

 • Adekvaatse info ja selgete käitumisjuhiste andmine
 • Turvalisuse ja turvatunde tagamine töökohal
 • Pere ja lähedastega seotud küsimuste lahendamine tööandja toel
 • Igapäevase toimetuleku ja baasvajaduste rahuldamine (uni, toit, sotsiaalne suhtlus jms)
 • Psühholoogilise esmaabi kättesaadavuse tagamine
 • Spetsialiseeritud abi tagamine töökohal (juhtide tähelepanu ja toetus, meeskonnasisesed toetusmeetmed, grupisupervisioon, väljaelamisvestlused jne)

Eriolukorra järel on psühhosotsiaalse kriisiabi roll toetada elanike ja spetsialistide taastumist ning normaalsesse elurütmi naasmist. Psühhosotsiaalse kriisi järel vajavad kriisist enam traumeeritud inimesed sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi tuge nende vaimse tervise ja sotsiaalse toimetuleku toetamiseks, see tähendab vajadusel ka professionaalset psühholoogilist ja psühhiaatrilist abi.

Psühhosotsiaalset kriisiabi korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA), oma tegevusega toetab SKA kriisi juhtivat asutust. Praktiliste tegevuste näol viivad psühhosotsiaalset kriisiabi ellu paljud asutused, kogukonnad, vabatahtlikud ja lähedased, oluline roll on ka eneseabil.

Sotsiaalkindlustusamet viib psühhosotsiaalse kriisiabi tegevusi ellu läbi järgnevate töösuundade:

1.   Informeerimine

2.   Otsene abi pakkumine

3.   Asutuste ja spetsialistide toetamine

4.   Elanikkonna ja asutuste informeerimine

5.   Uute vajaduste skriining, tegevuste koordineerimine 

Psühhosotsiaalse abi kanalid


Kontaktid psühhosotsiaalse kriisiabi teemadel:


Psühhosotsiaalne kriisiabi: valgusfoori tugipakett töötajate toetamiseks

Psühhosotsiaalse toimetuleku toetamiseks on valminud Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna poolt tugipakett sotsiaal- ja hoolekandevaldkonna juhtidele ja töötajatele. Tugipakett on ülesehitatud valgusfoori põhimõttel, kus rohelisel alal on ennetavad, kollasel toetavad ning punasel reageerivad tegevused. Tugipakett abistab juhte ära tundma ja leidma sobilikke meetmeid töötajate ja enda toetamiseks, seda nii keerulistel aegadel kui ka igapäevases töös.
Lae alla: Valgusfoori tugipakettPsychosocial crisis aid in emergency situations (.pdf)