Mis on ohvriabi ja kes võivad siia pöörduda?

Ohvriabisse võib pöörduda iga inimene, kes on langenud kuriteo ohvriks või kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist. Riiklikud ohvriabikeskused asuvad kõigis suuremates linnades (leia siit ohvriabitöötajate kontaktandmeid). Ohvriabi keskustes osutatakse abivajavale inimesele tasuta nõustamisteenust.

Ohvriabitöötaja on toeks ja abiks ka siis, kui füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla tekitaja ei ole teada. Ohvriabitöötaja pakub emotsionaalset tuge, jagab infot abivõimaluste kohta ja juhendab suhtlemisel teiste vajalike asutustega.

Ohvriabikeskusesse nõustamisele võib pöörduda anonüümselt, kuid hüvitiste ja teenuste taotlemisel tuleb esitada isikuandmed. Ohvriabikeskuses tagatakse konfidentsiaalsus. Kui mure lahendamiseks läheb vaja mitme asutuse koostööd, küsime inimeselt koostööpartneriga kontakti võtmiseks luba.

Ohvriabi teenuse korraldamise alused tulenevad ohvriabi seadusest.

ohvriabi logo

Ohvriks sattunud inimene ja tema pereliikmed võivad saada abi, osaledes psühholoogilises nõustamises, psühhoteraapias või tugirühmas. Vajadust psühholoogilise abi ja õigust hüvitisele aitab hinnata ohvriabitöötaja, kes määrab vajadusel psühholoogilise abi kulude hüvitamise ning aitab inimesel leida teenuse osutamiseks sobiva spetsialisti. Seejärel saab inimene pöörduda psühholoogi või psühhoterapeudi vastuvõtule. Psühholoogilise abi kulude hüvitamiseks läheb vaja politsei tõendit, sest hüvitis on mõeldud süüteo ohvritele (vt ka ohvriabi seaduse § 61 ).

Otsuse psühholoogilise abi kulude hüvitamiseks teeb ohvriabitöötaja, kes saadab seejärel selle kohta teatise valitud teenuseosutajale. Teatises on välja toodud inimese nimi ja kontaktandmed, et teenuseosutaja teaks, kelle ohvriabi teenusele suunab. Samuti on teatises kirjas, millises mahus hüvitab sotsiaalkindlustusamet psühholoogilist abi. Inimene ei pea ise arveldama ei psühholoogi ega meiega, vaid teenuseosutaja esitab meile pärast teenuse osutamist selle kohta arve, kus kajastub osutatud teenus. Psühholoogilise abi hüvitise suurusel on kaks erliliiki:

 • Limiidiga piiratud teenuse osutamine – n-ö tavaline psühholoogilise abi hüvitis. Hüvitise suurus on ühe kuupalga alammäär, mis on 2021. aastal 584 eurot.
 • Piiramatu limiidiga teenuse osutamine – seksuaalselt väärkoheldud alaealistel ja inimkaubandusohvritel on õigus saada psühholoogilist abi kuni vajaduse äralangemiseni. NB! Seksuaalselt väärkoheldud alaealistel on õigus saada teenust kuni täisealiseks saamiseni!

Ohvriabitöötaja märgib info teenuse limiidi kohta teenuseosutajale saadetud teatises, et too teaks, millises mahus saab sotsiaalkindlustusamet hüvitada inimesele osutatud psühholoogilise abi teenuseid.

Kuna tegemist on teenuse hüvitamisega, saab teenuseosutaja esitada arve vaid toimunud teenuste eest. Kui klient jätab kohale tulemata, ei tühista eelnevalt kohtumist ja temaga ei saa kontakti, tuleb sellest teavitada ohvriabi töötajat, kes saab vajadusel ise ohvriga ühendust võtta ja põhjuseid selgitada. Kui klient ei tule ilma olulise põhjuseta kohale ega teavita sellest eelnevalt, võib teenuseosutaja keelduda talle uue aja broneerimisest, ent sellest tuleb kindlasti teavitada eelnevalt ohvriabitöötajat. Samuti tuleb ohvriabitöötajat teavitada (koos selgitusega), kui teenuseosutaja ei saa või ei soovi kliendile teenust osutada.

Sotsiaalkindlustusamet saab hüvitada üksnes neid psühholoogilise abi teenuseid, mida on osutanud väljaõppenõuetele vastav spetsialist. Nõuded teenuseosutajale leiab ohvriabi seadusest.

Psühholoogilise abi kulu hüvitatakse, kui abi osutav spetsialist on registreeritud Terviseametis tervishoiutöötajana, kutseregistris kliinilise psühholoogina või koolipsühholoogina, samuti kui ta on psühhoterapeut. Spetsialist peab tegutsema füüsilisest isikust ettevõtjana või olema töö- või võlaõiguslikus suhtes füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isikuga, kellel on psühhiaatrilise eriarstiabi osutamise tegevusluba või kelle põhikirjaline tegevus on psühholoogilise nõustamise, psühhoteraapia või tugigrupi teenuse osutamine. Seega, ei piisa ainult tegevusala koodist, mis on väga üldine.  Sotsiaalkindlustusamet kontrollib uute teenusepakkujate lisamisel nii isikupõhist kui ka juriidilise keha nõuetele vastavust.

Vastavalt psühholoogilise abi kulude määrusele, hüvitab sotsiaalkindlustusamet teenuste osutamise vastavalt teenuseosutaja hinnakirjale. Selleks vajame teenusesutaja avaliku veebilehe aadressi, kust leiab teenuste hinnakirja. Sotsiaalkindlustusamet ei hüvita teenust, mis erineb avalikust hinnakirjast.

Hetkel korrastame sotsiaalkindlustusametile psühholoogilise abi teenust osutavate teenusepakkujate infot, et klient saaks koos ohvriabitöötajaga teha informeeritud ja vajaduspõhise valiku. Selleks vaatame üle teenust osutavate spetsialistide haridusliku tausta ja väljaõppe, asutuste kontaktandmed, nõustamisvaldkonnad jms, samuti vastavuse ohvriabi seaduse nõuetele.

Isikupõhiste nõuete puhul on Eestis ametlikult sisustamata psühhoterapeutide mõiste, sest psühhoterapeutidel ei ole kutsestandardit. Hetkel oleme seisukohal, et psühhoterapeutide sobivuse hindamisel lähtume esialgu vastavate liitude praegustest aktsepteeritud ja tunnustatud psühhoterapeutidest. Aktsepteerime terapeute, keda on tunnustanud Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsioon, Eesti  Psühhoteraapia Assotsiatsioon, Eesti Kognitiivse Käitusmiteraapia Ühing, Eesti Psühhoanalüütiline Selts või Eesti Pereteraapia Ühing. Lähtume eri liitude aktsepteeringutest, sest sotsiaalkindlustusamet ei ole psühhoteraapia puhul tunnustav amet ning meil puudub pädevus ja võimekus selliseid hindamisi läbi viia. 

Sellest tabelist leiab info, mille alusel hindame esmast kvalifikatsiooni:

Isikupõhised nõuded:

Nõue

Alaliik/kommentaar

Register

Veebiaadress

Terviseametis registreeritud tervishoiutöötaja   Terviseameti register http://mveeb.sm.ee/Tervishoiutootajad/?
Kutseregistris registreeritud kliiniline psühholoog     https://www.kutseregister.ee/kutsed/kutsed/?
Kutseregistris registreeritud koolipsühholoog    

https://www.kutseregister.ee/kutsed/kutsed/?

 

Psühhoterapeut Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni tunnustatud psühhoterapeudid Psühhoterapeutide register http://psühhoteraapia.ee/psuhhoterapeutide-register/
  Eesti Kognitiivse Käitumisteraapia Ühingu tunnustatud terapeudid Kodulehel piirkonniti terapeutide nimekirjad http://www.ekka.ee/leia-terapeut
  Eesti Psühhoanalüütilise Seltsi tunnustatud psühhoterapeudid Seltsi kodulehel toodud psühhoterapeutide nimekiri http://psyhhoteraapia.ee/psuhhoterapeut/
  Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni tunnustatud psühhoterapeudid Assotsiatsiooni kodulehel toodud nimekiri https://ecp.europsyche.org/wstor

 

Asutuse nõuded:

Nõue

Alaliik/kommentaar

Register

Veebiaadress

FIE   Äriregister https://ariregister.rik.ee/
Psühhiaatrilise eriarstiabi osutamise tegevusluba   Terviseameti register https://mveeb.sm.ee/Tegevusload/?
Juriidiline isik, kellele psühholoogilise nõustamise, psühhoteraapia või tugigrupi teenuse osutamine on põhikirjaline tegevus Peab olema selgelt põhikirja tekstis välja toodud Äriregister https://ariregister.rik.ee/

 

Et määrata inimesele psühholoogilise abi kulude hüvitamist, tuleb inimesel pöörduda esmalt ohvriabisse. Talle hüvitatakse psühholoogilise nõustamise, psühhoteraapia või tugigrupis osalemise teenus. Sotsiaalkindlustusamet hüvitab vaid selle inimese teenused, kellele on psühholoogilise abi kulude hüvitise määranud ohvriabitöötaja ja kes on reaalselt teenust saanud. Teenuseosutaja saab vastava info ohvriabi töötaja saadetud teatisest (vt ka psühholoogilise abi kulude hüvitamise alapunkti). Teatises on toodud:

 • kliendi nimi;
 • juhtumikaardi number;
 • kliendi kontaktandmed;
 • hüvitise limiit (limiidi suurus või info, et teenust võib osutada kuni vajaduse äralangemiseni);
 • seksuaalselt väärkoheldud alaealiste puhul suunamise lõpptähtaeg (teenust võib osutada vajaduse ära langemiseni, aga mitte kauem kui kliendi täisealiseks saamiseni);
 • ohvriabi töötaja kontaktandmed.

Pärast kliendile teenuse osutamist koostab teenuseosutaja sotsiaalkindlustusametile aruande ja edastab selle e-posti aadressile [email protected]. Palun ärge pange ühte aruandesse ilma limiidita (kuni vajaduse äralangemiseni teenust saavaid) teenusel olevaid kliente (seksuaalselt väärkoheldud alaealised, inimkaubanduse ohvrid) ja limiidiga piiratud psühholoogilist abi saavaid kliente.

Menetleja kontrollib aruande õigsust. Kui aruandes on vigu, saadab menetleja küsimused ja info vigade kohta e-posti teel teenuseosutajale. Teenuseosutaja teeb parandused ja saadab parandatud aurande uuesti aadressil [email protected], lisades viite, et tegu on parandatud aruandega.

Kui aruanne on korrektne, teavitab menetleja e-posti teel teenuseosutajat, et aruanne on aktsepteeritud ja selle aruande kohta võib esitada e-arve. Menetleja märgib oma e-kirjas kuluaruande unikaalse koodi, mis on kohustuslik märkida e-arvele.  Kuluaruande koodi võib märkida teenuse sisu, kirjelduse, kontaktisiku või lepingu numbri väljale. NB! Palun anda see info edasi ka raamatupidajale!

 

Arved

Alates 17. oktoobrist 2019 võtab sotsiaalkindlustusamet ohvriabi psühholoogilise abi teenuse raames osutatud teenuste eest vastu ainult e-arveid. E-arvele tuleb märkida kuluaruande unikaalne kood, mis on edastatud teile e-kirjaga. Kuluaruande unikaalse koodi märkimine on kohustuslik, sest muul viisil ei ole meil võimalik arveid sadade laekuvate e-arvete hulgast tuvastada.

E-arve saatmise võimalused sotsiaalkindlustusametile on:

1) kui müüja on e-arvete operaatori klient, tuleb e-arve edastada oma e-arvete operaatorile, kelle kaudu jõuab see ostjani;

2) e-arvet on võimalik saata tasuta ostjale, kasutades e-arveldaja infosüsteemi. Et toetada e-arvetele üleminekut, võimaldab riik e-arvete edastamiseks ja vastuvõtmiseks raamatupidamistarkvara E-arveldaja. Selleks tuleb kasutajal avada e-arveldaja infosüsteemis konto ja sisestada konkreetne ostjale suunatud müügiarve infosüsteemi, et ostja e-arved edastataks operaatorile;

3) kuni viis (5) e-arvet kuus võib saata tasuta ka arved.ee infosüsteemi kaudu. Selleks on vaja avada infosüsteemis kasutaja konto ja sisestada konkreetne ostjale suunatud müügiarve infosüsteemi, et edastada ostja e-arved operaatorile.

Kui te ei ole seni ühegi e-arvete operaatori klient, soovitab sotsiaalkindlustusamet kasutada e-arveldaja infosüsteemi. E-arveldaja kaudu saab e-arveid saata tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult kõigile avaliku sektori üksustele. E-arveldaja asub ettevõtjaportaalis. E-arveldajat puudutavate küsimuste korral abistab teid Registrite ja Infosüsteemide Keskus (telefon: 663 6300).

Arve jaoks vajalikud rekvisiidid:

 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Endla 8, 15092 Tallinn
 • Registrikood: 70001975

Tulenevalt isikuandmete kaitsest ei tohi arvel välja tuua isikuandmeid (teenust saanud inimeste nimesid, isikukoode jmt). Selleks ongi kasutusel aruanne.

Tooge palun teenuse osutamise arvel välja koondreana (nt psühholoogiline nõustamine, tugigrupiteenus või psühhoteraapia). Teenuse maht peab vastama aktsepteeritud aruandes toodud kogusele (kokku). Samuti peab summa vastama arvel ja aruandel üks ühele (kokku).

Arvete maksetähtaeg peab vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendile olema vähemalt 14 päeva. See on vajalik, et jõuaksime aruandeid isikupõhiselt kontrollida ja oma infosüsteemis menetleda.

Arved maksame maksetähtpäeval. Ka see nõue tuleneb meile avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendist.