Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Vahendus ja taastav õigus

Taastav õigus on mõtteviis, kuidas läheneda konfliktidele ja õigusrikkumistele ning võimaldab konflikti läbi tekkinud kahju heastada. See põhineb lahendusprotsessidel, milles osalevad aktiivselt kõik mõjutatud asjaosalised. Taastava õiguse eemärk on osapooli tervendada ja luua turvaline kogukond. Protsessi juhib neutraalne vahendaja.

Vahendust saab rakendada erinevate konfliktide puhul, alates kergematest rikkumistest kuni raskete kuritegudeni. Taastav õigus aitab vähendada teoga kaasnenud emotsionaalset ja materiaalset kahju, võtta toimepanijal vastutust kannatanu eest, suurendada osapoolte rahulolu ja vähendada uute konfliktide tõenäosust.

Taastava õiguse teenusele pääseb nii ise kui ka suunamisega. Esimesel juhul võib inimese saata e-kirja aadressil [email protected] või registreerides end siin. Teisel juhul võib suunaja olla politseinik, koolitöötaja, noorsootöötaja, kohaliku omavalitsuse töötaja, prokurör jne.

Kus, kuidas ja miks kasutada taastavat õigust?
 • Koolikeskkond (näiteks õpilaste endi, õpetaja ja õpilase ning õpetaja ja lapsevanema vahelised konfliktid);
 • töökeskkond;
 • pere (lapsevanema ja lapse, vanavanemate, suguvõsa vahelised konfliktid);
 • kogukond (naabrite vahelised tülid/vaidlused jm).

Taastav õigus sobib ka selleks, et arutada ennetavalt, kuidas inimesed end teatud olukordades tunnevad, milliseid kokkuleppeid ühiselt seada, miks ja kuidas teatud piirangutest kinni pidada jne.

Taastava õiguse kohtumisel arutletakse:

 • Mis juhtus?
 • Millised olid mõtted ja tunded juhtunu ajal?
 • Millised on olnud mõtted pärast juhtunut?
 • Kuidas mõjutas juhtum Sind ja teisi?
 • Kuidas juhtunut heastada? Mida läheb vaja, et edasi liikuda ja vahejuhtum ei korduks?

Miks kasutada taastavat õigust?

 • Taastaval õigusel on suurem mõju, kui seda rakendatakse nii laialt kui võimalik – mida rohkem inimesi tunneb taastava õiguse põhimõtteid ja oskab neid elus rakendada, seda turvalisem on kogukonnal.
 • Taastav õigus aitab kaasa ohvrikogemusest taastumisele.
 • Taastav õigus aitab õigusrikkujal taas ühiskonnas toimima õppida
 • Taastav õigus vähendab korduvaid õigusrikkumisi.

Mis on taastava õiguse rakendamise eelduseks?

 • Kõik osapooled osalevad vabatahtlikult.
 • Juhtumi toimepannud inimene tunnistab oma tegu.
 • Kõigi osapoolte turvalisus on tagatud.
 • Vajadusel kaasatakse toetavaid inimesi (tugiisikuid).
 • Ühise kohtumise lõpus jõutakse kõiki inimesi rahuldava kokkuleppeni, kuidas tehtut heastada.
Taastava õiguse viisid ja protsess
 • Vahendus

Tavaliselt kahe inimese vaheline konflikt, mille lahendamisse kaasatakse kolmas neutraalne inimene.

 • Taastatav nõupidamine

Kaasatakse rohkem osapooli, näiteks inimesed, keda vahejuhtum on mõjutanud, aga ka need, kes saavad kaasa aidata juhtumi lahendamisele või sellele, et see edaspidi ei korduks

 • Ennetav ring

Seda meetodit rakendatakse konflikti või olukorra puhul, kus vahejuhtumist mõjutatud inimesi on palju. Ringi korraldatakse vahel ka ennetavalt, et arutada olukorra mõjusid ning lasta osapooltel väljendada mõtteid ja tundeid.

 

Inimene saab konfliktivahendusse pöörduda ise, kuid sinna võib teda suunata ka spetsialist, kes juhtumiga tegeleb, näiteks lastekaitsetöötaja, politseinik, prokurör, tugispetsialist jne. Suunaja tutvustab osapooltele, mida tähendab vahendamine, ning küsib selleks nõusolekut. Seejärel täidab ta suunamisankeedi ja nõusolekulehe, mis edastatakse sotsiaalkindlustusametisse.

Kohtumisi eri osapoolte vahel viivad läbi kaks vahendajat. Vahendajad võtavad osapooltega ühendust, leppides kokku kohtumisaja. Seejärel kohtutakse kõigi osapooltega eraldi. Räägitakse juhtunust, mis mõtteid ja tundeid see tekitas ning kuidas see mõjutas osapooli. Vaadatakse ka tulevikku – mida on vaja, et tegu heastada ja tulevikus sarnast tegu vältida. Seejärel lepitakse kokku ühine kohtumine, kus arutatakse läbi samad küsimused. Sõlmitud kokkulepe saadetakse ka suunajale koos lühikese tagasisidega.

Kuidas erineb kriminaalõigus taastavast õigusest?
KRIMINAALÕIGUS TAASTAV ÕIGUS
Millist seadust rikuti? Mis juhtus?
Kes rikkus? Kes on süüdi? Keda see mõjutas?
Milline on karistus? Mida on vaja, et edasi liikuda?

Kriminaalõiguse puhul võtab riik justkui rikkumise osapooltelt ära – kannatanul puudub võimalus esitada küsimusi või öelda, mida ta juhtunu heastamiseks vajab. Taastav õigus annab kannatada saanud inimesele hääle, võimaluse jagada mõtteid, tundeid ja vajadusi ning esitada juhtunu tõttu tekkinud küsimusi.

Uuri ka videost, kuidas võtta appi taastav õigus, või loe lisa brošüürist "Taastava õiguse põhimõttel konfliktide vahendamine".

 

Palun oota...

PEIDA LEHT