Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Traumast taastumist toetav vaimse tervise abi

Traumast taastumist toetava vaimse tervise abi sihtgrupiks on inimesed, kes vajavad kogetud kuriteo või vägivalla mõjudest taastumiseks psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat.

Traumast taastumist toetava vaimse tervise abi eesmärk on soodustada kuriteo ja vägivalla ohvri psühhosotsiaalse tasakaalu taastumist ning vähendada ohvri psüühika- ja käitumishäirete tekkimise tõenäosust või nende intensiivsust. Traumast taastumist toetav vaimse tervise abi hõlmab psühholoogilist nõustamist ja psühhoteraapiat. Teenuseid saab osutada nii individuaalteenusena kui ka paari-, pere- või grupiteenusena (sh nii tugigrupi kui psühhoteraapiagrupina).

Traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi on õigustatud saama inimene, kes:

  • on langenud kuriteo või vägivalla ohvriks (täpsemalt on loetletud õigustatud isikud seaduses järgnevalt (OAS § 30);
  • ning kellel on kogetuga seoses vajadus traumast taastumist toetava vaimse tervise abi järele.

Kui inimene on langenud kuriteo või vägivalla ohvriks ning tal on kogetuga seonduvalt abivajadus, teeb Sotsiaalkindlustusamet (ohvriabitöötaja või lastemaja spetsialist) tema suhtes otsuse, et inimene on õigustatud traumast taastumist toetava vaimse tervise abile ning inimene saab pöörduda teenusele Sotsiaalkindlustusameti lepingulise koostööpartneri asutusse. See tähendab, et Sotsiaalkindlustusamet võtab temale osutatava vaimse tervise abi tasu maksmise kohustuse üle.

Traumast taastumist toetava vaimse tervise abi teenuseosutajale

Sotsiaalkindlustusamet tasub inimese eest psühholoogilise nõustamise ja psühhoteraapia teenuse kulud teenuseosutajale, kellega meil on sõlmitud leping.

01.04.2023 jõustunud ohvriabi seaduse alusel muudab sotsiaalkindlustusamet ohvriabi psühholoogilise abi korraldust. Varasema süüteoohvri psühholoogilise abi teenuse kulude hüvitamise asemel on teenus korraldatud nüüd kuriteo ja vägivalla ohvritelt traumast taastumist toetava vaimse tervise abi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisena. See tähendab muu hulgas, et sotsiaalkindlustusamet sõlmib vaimse tervise abi teenuseosutajatega lepingu, millega võetakse tasu maksmise kohustus üle. Kõik senised ohvriabi psühholoogilise abi teenuseosutajad ja uued koostööst huvitatud vaimse tervise teenuste osutajad on oodatud lepingut sõlmima.

Lepingusse astumise protsess toimub järgmiste sammudena:

1. Asutus tutvub teenuse korraldusega ning sotsiaalkindlustusametiga sõlmitava tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingu tingimustega. Vastavate dokumentidega saab tutvuda allpool.

2. Lepingut sõlmida sooviv asutus esitab Sotsiaalkindlustusametile avalduse lepingusse astumiseks (lisa 1 toodud vormil). Asutusel on võimalus esitada avaldus lepingusse astumiseks jooksvalt, vastavalt valmisoleku ja soovi tekkimisele. Koos avaldusega esitab teenuseosutaja lepingusse astumiseks vajalikud dokumendid: ankeet teenuseosutajale (lisa 2 toodud vormil)

ankeedid lepingu raames vahetult teenust osutama hakkavate spetsialistide kohta (lisa 3 toodud vormil); lepingu raames vahetult teenust osutama hakkavate spetsialistide ettevalmistusnõuetele vastavust tõendavad dokumendid (ainult need dokumendid, mis ei ole leitavad avalikest registritest).

 

Avaldus koos nõutud dokumentidega tuleb esitada aadressile [email protected]

3. Sotsiaalkindlustusamet kontrollib, kas lepingu sõlmimise eelduseks olevad tingimused on täidetud, vajadusel teeb ka täiendavad päringud lisadokumentide esitamiseks, esitatud info täpsustamiseks, jmt.

4. Sobivusel lepingu sõlmimine.

Seotud dokumendid:

 

Palun oota...

PEIDA LEHT