Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Taastav õigus

Taastav õigus on lähenemine konfliktidele ja õigusrikkumistele, mis võimaldab tekkinud kahju heastada, kaasates mõjutatud pooled, tervendades pooli ja luues turvalist kogukonda.

FB-s leiad meid siit.

Vaata videot taastavast õigusest:

TÕ väiksem logo

 

mudel
Mis on taastav õigus?

Taastav õigus on:

 • Kõikidele osapooltele vabatahtlik protsess;
 • Kahjude heastamine ja/või hüvitamine;
 • Ühiste kokkulepete sõlmimine; 
 • Teise poole ära kuulamine;
 • Võimalus võtta vastutus tehtud teo eest;
 • Võimalus saada vastused tekkinud küsimustele.

Taastav õigus ei ole:

 • Tõlketeenus;
 • Teise poolega ära leppimine;
 • Nõustamine;
 • Hinnangute andmise koht;
 • Süüdlase leidmine;
 • Lapsevanemate vaheliste vaidluste, sh hooldusõiguse teemadega tegelemiseks.

Taastava õiguse teenuste eesmärk on erapooletu vahendaja kaasabil ohver ja juhtunuga seotud muud osapooled kokku tuua, anda neile selgitamise ja ärakuulamise võimalus ning jõuda vahendatud protsessi kaudu kokkuleppele, kuidas tekkinud kahju hüvitada ja õiglustunde taastumist toetada.

Taastava õiguse praktikateks on:

 • Taastav vestlus;
 • Konfliktivahendus;
 • Vahendusmenetlus;
 • Taastav nõupidamine;
 • Taastav aruteluring.

Taastava õiguse praktikatega on võimalik ennetada konfliktide eskaleerumist ning osapooltel ajaliselt märgatavalt varem kokku tulla, et jagada tekkinud mõtteid ja tundeid, kuulda teist poolt ning jagada seda, mida keegi vajab, et juhtunust edasi liikuda ja võimalusel sõlmida kokkulepped, kuidas tekkinud kahju heastada.

Protsessis saab jagada mõtteid, tundeid ja vajadusi ning kuulda teist poolt. Samuti on võimalus võtta vastutus oma teo või sõnade eest, neid heastada ja lahendada olukorda rahumeelselt. Eesmärk on osapooli tervendada ja luua probleemi lahendamiseks turvaline keskkond. Abiks on neutraalne vahendaja, kes toetab kõiki osalejaid.

Taastava õiguse printsiibid:

Vabatahtlikkus - pooled osalevad protsessis vabatahtlikult. Pooled peavad mõistma protsessi olemust, sisu ja tagajärgi.

Konfidentsiaalsus - pooled on teadlikud, et kõik, mida protsessi käigus jagatakse, jääb osalejate vahele, v.a. erandid, mille puhul on oluline teavitada vastavat õigusorganit ning pooli endid.

Pühendumine - kui pooled jõuavad kokkuleppele, peavad nad olema toetatud ja vastutavad oma kohustuste eest.

Kahjude heastamine - taastav protsess pakub tähendusliku õiguse kogemuse, püüdes taastada seda, mis on kaotatud, kahjustatud või rikutud ja tegeleda sellega, mis on seda kahju tekitanud.

Osalejate väärikas kohtlemine - osalejaid jõustatakse austavalt ja õiglaselt, et leiaks aset turvaline dialoog, mille fookuses on tekitatud kahju, ilma et oleks ühe või mitme poole hirmutunnet või domineerimist.

Kaasamine - pooltele pakutakse protsessi, mis on kohandatud nende vajaduste kultuuri ja võimete järgi.

Turvalisus - protsessi läbiviijad peavad tegema põhjaliku ettevalmistava töö pooltega. Taastava õiguse protsess ei tohi kellelegi kahju juurde tekitada. Läbiviijate ülesanne on see risk minimaliseerida.

Taastava õiguse rakendamise eeldused
 • Kõik osapooled osalevad vabatahtlikult;
 • Juhtumi toimepannud inimene tunnistab oma tegu;
 • Kõigi asjaosaliste turvalisus on tagatud;
 • Vajaduse korral kaasatakse toetavaid inimesi (tugiisikuid);
 • Ühise kohtumise lõpus jõutakse kõiki inimesi rahuldava kokkuleppeni, kuidas tehtut heastada.
Kellele sobib taastav õigus

Taastav õigus sobib erinevas olukordades ja erinevates vanusegruppides olevatele inimestele, kui vastatakse järgmistele kriteeriumitele:

 • kõik on valmis vabatahtlikult protsessis osalema;
 • teo toimepannud isik tunnistab oma tegu;
 • fookuses ei ole süüdlase vaid lahenduse leidmine.

Teenus aitab, kui õigusrikkumine või konflikt on tekkinud näiteks:

koolikeskkonnas
 • õpilaste vahel
 • õpetajate vahel
 • õpetajate ja õpilaste vahel
 • õpetaja ja lapsevanema vahel
töökeskkonnas perekonnas 
 • lapsevanema ja lapse vahel
 • vanavanemate vahel
 • sugulaste vahel
kogukonnas 
 • noore ja kogukonna vahel 

Sotsiaalkindlustusamet rakendab taastava õiguse teenust ennekõike järgmiste juhtumite puhul:

 • kriminaalmenetluse raames vahendusmenetlust;
 • noortega seotud juhtumid;
 • jt erijuhtumid, mille puhul on eelnevalt kokkulepped sõlmitud.

Taastav õigus sobib ka selleks, et arutada ennetavalt, kuidas inimesed end teatud olukordades tunnevad, milliseid kokkuleppeid ühiselt seada, miks ja kuidas teatud piirangutest kinni pidada jne.

Teenust saab kasutada ka õigusrikkumiste korral, näiteks juhtumites, kus politsei menetlust ei alusta, kriminaalasi lõpetatakse jne.

Taastava õiguse rakendamiseks on erinevad viisid, näiteks vahendus, taastav nõupidamine, ennetav ring ja taastav aruteluring. Kõiki kohtumisi viivad läbi kaks väljaõppe saanud juhendajat, kes annavad võimaluse osalejatel jagada turvalises ruumis nii palju kui nad soovivad, andmata hinnanguid, analüüsimata või kokkuvõtteid tegemata.

Rakendamise viisid

Vahendus – tavaliselt kahe inimese vaheline konflikt, mille lahendamisse kaasatakse kolmas neutraalne inimene.

Vahendusteenus (varasem lepitusteenus) – kriminaalmenetluse raames korraldatakse vahendusmenetlus, kus sõlmitakse kirjalik kokkulepe, mille täitmist kontrollitakse. Järelevalveperiood kestab kuni kuus kuud.

Taastav nõupidamine – kaasatakse rohkem osapooli, näiteks inimesed, keda vahejuhtum on mõjutanud, aga ka need, kes saavad kaasa aidata juhtumi lahendamisele või sellele, et see edaspidi ei korduks.

Ennetav ring – seda meetodit rakendatakse konflikti või olukorra puhul, kus vahejuhtumist mõjutatud inimesi on palju. Ringi korraldatakse vahel ka ennetavalt, et arutada olukorra mõjusid ning lasta osapooltel väljendada mõtteid ja tundeid.

Taastav aruteluring – aruteluring annab osalejatele võimaluse juhitud vestlusringis väljendada oma mõtteid ja tundeid seoses juhtunuga, kuulata teiste lugusid ning leida tasakaalu. Osalemine toetab turvatunde parandamist läbi jagatud kogemuse. Taastav aruteluring võib aset leida ühekordse või järjepidevate kohtumiste näol. Ühe aruteluringi kestvuseks on keskmiselt 2 tundi ning korraga saab osaleda kuni 12 osalejat.

Taastavat aruteluringi on läbi viidud spetsialistidele ja kogukonnaliikmetele nii COVID-19 valguses kui ka pärast traumeerivaid sündmusi kogukondades. Osalejad on tagasisidena öelnud, et aruteluringis osalemine andis võimaluse välja rääkida oma hirmud ja mõtted, mis on vahepealse perioodi vältel tekkinud ning samuti kuulda, et nad ei ole oma mõtetega üksi.

Kirjeldatud formaadis arutlemine annab osalejatele ka võimaluse näha, mida igaüks teha saab, et selliseid olukordi ei juhtuks või kuidas ise antud olukorrast välja tulla.

Taastava õiguse protsess

1. Suunaja selgitab protsessi ja võtab osapoolte nõusolekud protsessis osalemiseks;

2. Suunaja saadab suunamisankeedi e-mailile: [email protected];

3. TÕ tiim teeb esmahindamise ning sobivuse korral suunab juhtumi töösse;

4. TÕ vabatahtlikud võtavad osapooletaga ühendust, et leppida kokku esmakohtumise ehk eelkohtumise aeg ja koht;

5. Toimuvad eelkohtumised kõikide osapooltega, peale mida toimub ühiskohtumise võimalikkuse hindamine;

6. Kui on ühiskohtumine on hinnatud võimalikuks, toimub ühine kohtumine. PS! Kõik inimesed, kes osalevad ühiskohtumisel, peavad olema osalenud eelkohtumisel;

7. TÕ vabatahtlikud koostavad kokkuvõtva aruande, millele lisatakse sõlmitud kokkulepped, kui need ühisel kohtumisel sõlmiti.

Erisus on kriminaalmenetluse raames rakendatava vahendusmenetluse puhul.

Mida kohtumisel arutakse?

Taastava õiguse kohtumised toimuvad kahe neutraalse vahendaja juhtimisel. Osapool, kes kohtumisel osaleb, saab rääkida nii palju kui soovib ja on valmis antud protsessis jagama.

Kohtumisel on viis taastava õiguse küsimust:

 • Mis juhtus?
 • Millised olid mõtted ja tunded juhtunu ajal?
 • Millised on olnud mõtted pärast juhtunut?
 • Kuidas mõjutas juhtum Sind ja teisi?
 • Kuidas juhtunut heastada?
 • Mida läheb vaja, et edasi liikuda ja vahejuhtum ei korduks?
Taastava õiguse rakendamise kasutegurid
 • Taastaval õigusel on suurem mõju, kui seda rakendatakse nii laialt kui võimalik – mida rohkem inimesi tunneb taastava õiguse põhimõtteid ja oskab neid elus rakendada, seda turvalisem on kogukonnal.
 • Taastav õigus aitab kaasa ohvrikogemusest taastumisele.
 • Taastav õigus aitab õigusrikkujal taas ühiskonnas toimima õppida.
 • Taastav õigus vähendab korduvaid õigusrikkumisi.

Oluline on võimalikult vareses staadiumis tekkinud konfliktide ja probleemidega tegeleda, see aitab ennetada tulevasi konflikte või nende eskaleerumist. Seda eriti klassides, koolides ja väiksemates kogukondades aset leidnud juhtumite puhul.

Kriminaalõigus vs taastav õigus 

Vaatamata sellele, et taastav õigus pole uus termin, ei ole paljud teadlikud selle olemusest ja kasudest. Selle asemel vastandatakse seda sageli traditsioonilise õigussüsteemiga.

KRIMINAALÕIGUS TAASTAV ÕIGUS
Mis juhtus? Mis juhtus?
Millist seadust rikuti? Keda ja kuidas on see mõjutanud?
Mis on vastav karistus? Mis peaks juhtuma, et tekkinud kahjud saaksid heastatud?

Kui traditsioonilises süsteemis on peamine fookus teo toimepannud isikul, siis taastav õigus keskendub ennekõike kannatanule, et anda hääl ka temale. Samas annab see hääle ka teisele poolele. Olulise kaaluga on see noorte juhtumites, kuna nende hääl ei ole enamasti kuulda.

Taastav õigus ei ole vaid põhimõtteline õigussüsteemi suunamuutus. See on tõendatud mõjuga praktika. Arvukad uuringud näitavad, et kannatanute ja toimepanijate rahulolu taastava õiguse protsessidega on oluliselt suurem kui traditsioonilise õigussüsteemi meetmetega, samuti tunnevad kannatanud end vähem taasohvristatult, taastava õiguse praktikate käigus sõlmitud kokkulepetest peavad toimepanijad enam kinni ning see vähendab korduvate õigusrikkumiste sooritamist.

Kuidas saab taastava õiguse teenust?

Taastava õiguse teenusele saab suunata politseinik, koolitöötaja, noorsootöötaja, kohaliku omavalitsuse töötaja, prokurör või mõni teine spetsialist. Selleks on suunajal vajalik kõikidele osapooltele teenust ja selle põhimõtteid tutvustada, võtta osapooltelt nõusolek osalemiseks ning täita suunamisankeet. Suunamisankeet palume saata e-mailiga [email protected].

Oluline on kõigi osapoolte valmisolek vabatahtlikult protsessis osaleda. Taastava õiguse konfliktivahendajate roll ei ole motiveerida inimesi protsessis osalema. Igal poolel on võimalik mistahes hetkel protsessis osalemisest loobuda.

Kui tegemist on konfliktivahendusega, siis täida konfliktivahendusse suunamine.
Kui tegemist on keerukate suhetega kollektiivis, nt grupis või klassis, täida aruteluringi suunamine.

Täpsemat infot saab:

 • Anneliis Feenstra - taastava õiguse teenuse juht

[email protected] +372 53481846

 • Sigrid Laan - koordinaator (taastava õiguse vabatahtlikud)

[email protected] +372 53317881

Lisainfo

Vaata taastava õiguse teenuse kohta videot või loe lisa brošüürist "Taastava õiguse põhimõttel konfliktide vahendamine"

Video "Mis kasu on taastavast õigusest?" (eesti, vene ja inglise keelsete subtiitritega)

Taastava õiguse kontseptsioon | Kriminaalpoliitika

Video "Taastav kohtumine"

Taastava õiguse taskuraamat | 7.26 MB | pdf

Tule taastava õiguse konfliktivahendamisele | 4.09 MB | pdf

Tule taastava õiguse konfliktivahendamisele vene keeles | 4.09 MB | pdf

Taastav aruteluring koolis | 4.18 MB | pdf

Taastav aruteluring koolis (vene keeles) | 4.18 MB | pdf

 

Palun oota...

PEIDA LEHT