Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Ringist välja (RV) mudel

Mis on Ringist välja mudel?

“Ringist välja” mudel on intensiivsel võrgustikutööl põhinev mudel kohalike omavalitsuste spetsialistidele, millega toetatakse 12-18 aastast noort, kellel esineb keskmise või kõrge tasemega riskikäitumist. Mudelit rakendatakse noore korduvate õigusrikkumiste korral, aga ka ennetava meetmena, aidates ära hoida noore sattumist allakäiguspiraali. Mudeli eesmärk on aidata noortel murda välja negatiivsetest käitumismustritest ja leida positiivne suund oma elus.

“Ringist välja” võrgustiku töö noorega kestab vähemalt kuus kuud. Sel perioodil on olulisel kohal rolliselgus ja võrdne vastutus tegevuskava realiseerimisel.

Kellele on mudel mõeldud?

“Ringist välja” mudel on mõeldud keskmise ja kõrge riskikäitumisega noortega töötavatele spetsialistidele, kes vajavad oma töös noore toetamiseks tõhusat ja struktureeritud valdkonnaülest võrgustikutööd.

Kuidas taotleda mudeli rakendustuge?

Selleks, et rakendada “Ringist välja” mudelit tulemuslikult, pakub Sotsiaalkindlustusamet KOV võrgustikule rakendustuge, lähtudes KOV ja tema võrgustike vajadustest.

Rakendustugi sisaldab:

  • “Ringist välja” baaskoolitust KOVile (kui KOV otsustab laiemalt mudelit rakendada);
  • Juhtumipõhist “Ringist välja” õppepäeva (üksikjuhtumite puhul);
  • Juhtumikorraldaja mentorlust mudeli rakendamise toetamisel;
  • Keeruliste juhtumite puhul lühiajalist protsessijuhtimise tuge;
  • Mudeli rakendajate kogemusvahetuskohtumiste korraldus;

Rakendustoe saamiseks pöörduda Sotsiaalkindlustusameti Ringist välja meeskonna poole.

Kontakt

e-post [email protected]

Projektijuht Annely Reile telefon 5197 4903.

Rohkem infot leiab SIIT

Palun oota...

PEIDA LEHT