Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Noortegarantii tugisüsteem

Siin alalehel saad ülevaate Noortegarantii tugisüsteemist (NGTS).

Mis on NGTS?

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS) on toetus 13–29-aastastele noortele haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. NGTSi raames pakub kõikides süsteemiga liitunud kohalikes omavalitsustes noortega tegelev spetsialist juhtumikorralduslikku tuge abi vajavale noorele. Noorteni jõudmist toetab IT süsteem, tänu millele saab saab kohaliku omavalitsuse spetsialist nimekirja oma piirkonna 16–26-aastastest mitteõppivatest ja -töötavatest noortest. Saadud kontaktide kaudu võetakse noorega otse ühendust ja teavitatakse teda tema võimalustest.

Vaata selgitavat videot:

Kuidas saab KOV NGTSiga liituda?

Tugisüsteemiga liitumiseks või jätkamiseks tuleb kohalikul omavalitsusel esitada taotlus STAR-is 2 korda aastas (hiljemalt 1. märtsiks ja 1. oktoobriks). Taotlust tuleb esitada kuu aja jooksul enne päringu käivitamist (veevruaris ja septembris) ning päringu tulemusel moodustatud nimekirjad tehakse kättesaadavaks STARis viie tööpäeva jooksul pärast päringu käivitamist.

Mis on noortega tegeleva spetsialisti ülesanded KOV-is?
  • Toetada 13–29-aastaseid noori, kes hetkel ei tööta, haridustee jätkamisel või tööturule suundumisel.
  • Kaardistada piirkonna noori toetavaid võimalusi ja teha vajaduspõhist koostööd kõikide noori puudutavate valdkondadega (haridus-, noorsootöö-, sotsiaal-, meditsiini-, õigus, töövaldkond jm) ja nende valdkondade asutustega (nt koolid, noortekeskused, huvikoolid, perekeskused, perearstikeskused, töötukassa, prokuratuur, sotsiaalteenuste pakkujad jne). Vastavalt koostöömudeli põhimõtetele.
  • Tegeleda teavitustööga (nt tutvustab noorele tööpakkumisi, piirkondlikke enesetäiendamise võimalusi, edastab iseseisvumise ja majandusliku toimetulekuga seotud infot, toetab tervist puudutavates küsimustes, edastab infot rahvusvahelistest võimalustest jms).      
  • Toetada noore enesearengut ja tema pikaajaliste eesmärkide saavutamist.
  • Aidata noorel suhelda erinevate ametiasutuste ning ettevõtjatega.
  • Pärast eesmärgi saavutamist hoida noorega kontakti veel vähemalt kuni kuus kuud.
Kes on NGTSi raames NEET-olukorras noorte maakondlik koordinaator? 

Tulenevalt kohalike omavalitsuste omavahelistest kokkulepetest on paljudes maakondades eraldi NEET-olukorras noorte vajadusi arvestav ning NGTS spetsialiste koordineeriv maakonnaülene ekspert. Eksperdi peamisteks eesmärkideks on:

  • Kogukonna tunnetuse ja toe loomine maakonnas.
  • Luua keskkond üksteise kogemustest õppimiseks.
  • Ennetada NEET-olukorda sattumist ning analüüsida piirkonna noorte vajadusi, tänu millele on teenused noortele kiiremini kättesaadavad.
  • Toetada NGTS spetsialiste noortele sujuvate üleminekute tagamisel ühelt teenuselt teisele ning toetada kohalikke omavalitsusi ühe ukse teenuse põhimõtte tagamisel. 
Lisainfo

Rohkem infot leiab siit

Kontaktid

Liis Seeme

Noortegarantii tugisüsteemi teenusejuht
5389 8598
[email protected]

 

Palun oota...

PEIDA LEHT