Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Inimkaubandus

Inimkaubandusohvrite tugiteenuse poole soovitame pöörduda kui on kahtlus nt tööalase, seksuaalsele ekspluateerimisele, kuritegevusele sundimisele vms.

Mõned tunnused, millele tasub tähelepanu pöörata:

  • Kas inimest sunnitakse tegema tööd, millega ta ei nõustunud või milles ei ole eelnevalt kokku leppinud?
  • Kas inimest meelitati tegelema prostitutsiooniga?
  • Kas inimesele pakuti raha eest võõramaalasega kiiret abielu ja hiljem lahutust?
  • Kas inimest sunniti kerjama või toime panema kuritegu (varastama, midagi edasi müüma) või täitma mõnda vastumeelset kohustust, et keegi saaks majanduslikku kasu?

Kas seda tehes võeti inimeselt vabadus, kasutati vaimset või füüsilist vägivalda või pettust? Kas inimest ähvardati, meelitati või kasutati ära inimese haavatavat seisundit?

Kui jah, siis inimene võib olla inimkaubanduse ohver.

Ohvriabi seaduse § 4, lõige (3) inimkaubanduse ohver käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes on kannatanu karistusseadustiku §-s 133–133³, 138–140 või 175 sätestatud kuriteo tunnustel alustatud kriminaalmenetluses, või isik, keda käsitataks kannatanuna muu samalaadse välisriigis kehtivas karistusseaduses sätestatud kuriteo tunnustel alustatud kriminaalmenetluses.

(Põige KarS §-s 133–133³, 138–140 või 175 (viide ²) 6. jagu Vabadusvastased süüteod

§ 133. Inimkaubandus

(1) Inimese asetamise eest majandusliku kasu saamise eesmärgil või ilma selleta olukorda, kus ta on sunnitud abielluma, töötama tavapäratutel tingimustel, tegelema prostitutsiooniga, kerjama, panema toime kuriteo või täitma muud vastumeelset kohustust, samuti inimese sellises olukorras hoidmise eest, kui tegu on toime pandud vabaduse võtmise, vägivalla, pettuse, kahju tekitamisega ähvardamise, teisest isikust sõltuvuse, abitu seisundi või haavatava seisundi ärakasutamisega.

§ 133¹. Inimkaubanduse toetamine

§ 133². Kupeldamine

§ 133³. Prostitutsioonile kaasaaitamine

§ 138. Ebaseaduslik inimuuringute tegemine

§ 138¹. Doonorlusele sundimine

§ 139. Ebaseaduslik siirdematerjali võtmine

§ 140. Doonorlusele kallutamine

§ 175. Inimkaubandus alaealise suhtes

Inimkaubanduse teemavaldkonda ja ohvri abistamist puudutavates küsimustes saab pöörduda inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliini numbrile +372 660 7320 (E-R 8.30-17.00) ja/või kirjutada e-mail: [email protected].

Kui on tekkinud kahtlus, et juhtum või inimese lugu viitab inimkaubanduse tunnustele (nt. tööalane, seksuaalne ekspluateerimine, kuritegevusele sundimine jne) siis nõuandeliini kaudu saame pakkuda:

  • ohvri nõustamine nii telefoni +372 6607 320; e-mail: [email protected] teel ja silmast silma kohtumist);
  • ohvri abistamine suhtlemisel riigi- ja omavalitsusasutustega ning juriidiliste isikutega;
  • sotsiaalnõustamine;
  • õigusalane nõustamine.

Ohvriabi seaduse § 24  on inimkaubandusohvrite teenuse eesmärk on aidata kaasa ohvri turvatunde tekkimisele, füüsilisele ja psühhosotsiaalsele taastumisele ning ennetada uuesti ohvriks langemist.

Inimkaubandusohvrite teenus sisaldab järgmist:

1) valmisolek anda ohvrile ööpäev läbi esmast psühhosotsiaalset abi;

2) ohvri abivajaduse hindamine, et otsustada teenuse vajaduse ja mahu üle;

3) juhtumikorralduse rakendamine juhul, kui ohver vajab iseseisva toimetuleku saavutamiseks pikaajalist ja mitmekülgset abi;

4) ohvri nõustamine ja psühhosotsiaalse abi tagamine;

5) turvaline ajutine majutus ööpäev läbi;

6) toitlustus ja muu vajalik materiaalne abi;

7) vajalike tervishoiuteenuste kättesaadavuse korraldamine;

8) psühholoogiline nõustamine või psühhoteraapia;

9) juriidiline abi;

10) tõlketeenuse korraldamine käesolevas lõikes nimetatud abi võimaldamiseks.

Kui sa ei ole kindel, kas pöördud õigele numbrile ning kas juhtum on seotud inimkaubandusega siis palun vaata järgmisi videoid:

Abimaterjalid

Tutvu ka inimkaubandusohvrite tugiteenuse one-pageriga, kust saad toetust, mis seadustest lähtume ja kuidas neid tõlgendada: 


 

Palun oota...

PEIDA LEHT