Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

Millise teenusega on tegu?

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on kompleksteenus, mille ülesanne on toetada laste psühhosotsiaalset toimetulekut. Seeläbi soovitakse ennetada abivajavate laste riski- ja rikkumiskäitumise kujunemist ja süvenemist. Näiteks pakutakse tuge hariduse omandamisel, suurendatakse eneseteadvust, arendatakse eneseregulatsiooni, suhtlemis- ja koostööoskusi ja ühiskonnaelus osalemist ning toetatakse noore valmisolekut asuda võimetekohasele tööle.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavad teenust vähemalt kolm spetsialisti järgmisest loetelust: tegevusterapeut, loovterapeut, sotsiaaltöötaja, psühholoog, eripedagoog, logopeed, füsioterapeut, kogemusnõustaja, arst ja õde. Sotsiaalne rehabilitatsioon on eesmärgipärane ja aktiivne teenus, mille käigus toetatakse abivajava lapse ja tema võrgustiku psühhosotsiaalset toimetulekut. Abivajavale lapsele rehabilitatsiooni teenuse osutamisel on tähtis roll juhtumikorraldusel ning lapse ja tema pere motivatsiooni regulaarsel toetamisel.

Kellele on teenus mõeldud?

Teenus on mõeldud lapsele, kellel on lastekaitseseaduse järgi abivajadus ning kelle abistamiseks on varem pakutud abimeetmeid, mis ei ole olnud piisavad. Lapse abivajadust on ka hinnatud kohaliku omavalitsuse abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hinnanguvormis. Teenusele on võimalik suunata last ka siis, kui varasemate abimeetmete pakkumine ei ole olnud mõjuval põhjusel võimalik.

Kuidas teenust saab?

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotlemise protsessi alustab kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja, kes hindab lapse heaolu neljas valdkonnas. Kui vähemalt kahes valdkonnas esinevad olulised puudujäägid ja varasem abi pole olnud piisav, koostab lastekaitsetöötaja keskkonnas STAR lapse juhtumiplaani ja tegevuskava ning täidab abivajava lapse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hinnanguvormi. Hinnanguvormi leiab siit.

Lastekaitsetöötaja lisab täidetud dokumendid keskkonda STAR. Ta määrab sotsiaalkindlustusameti peaspetsialisti lapse juhtumivõrgustiku liikmeks ning annab talle volitused vaadata ja muuta menetlust. 

 

Palun oota...

PEIDA LEHT